facebook
Resident Harrachov Resident Harrachov
Resident Harrachov
Resident Harrachov Resident Harrachov
Resident Harrachov
Resident Harrachov Resident Harrachov
Resident Harrachov
Resident Harrachov Resident Harrachov
Resident Harrachov
Resident Harrachov Studio deluxe
Studio deluxe
Resident Harrachov Restaurace
Restaurace
Resident Harrachov Vířivka
Vířivka
Resident Harrachov Konferenční prostory
Konferenční prostory
Resident Harrachov Garáž
Garáž
Resident Harrachov Grotta Spa - Thepidarium
Grotta Spa - Thepidarium
Resident Harrachov Grotta Spa - Cedrus sauna
Grotta Spa - Cedrus sauna
Resident Harrachov Grotta Spa - Oriental massage
Grotta Spa - Oriental massage
Resident Harrachov Grotta Spa - Hammam
Grotta Spa - Hammam
Resident Harrachov Grotta Spa - Grotta balneo III.
Grotta Spa - Grotta balneo III.
Resident Harrachov Recepce
Recepce
Resident Harrachov
Resident Harrachov
 • Resident Harrachov - Resident Harrachov
 • Resident Harrachov - Resident Harrachov
 • Resident Harrachov - Resident Harrachov
 • Resident Harrachov - Resident Harrachov
 • Resident Harrachov - Studio deluxe
 • Resident Harrachov - Restaurace
 • Resident Harrachov - Vířivka
 • Resident Harrachov - Konferenční prostory
 • Resident Harrachov - Garáž
 • Resident Harrachov - Grotta Spa - Thepidarium
 • Resident Harrachov - Grotta Spa - Cedrus sauna
 • Resident Harrachov - Grotta Spa - Oriental massage
 • Resident Harrachov - Grotta Spa - Hammam
 • Resident Harrachov - Grotta Spa - Grotta balneo III.
 • Resident Harrachov - Recepce
 • Resident Harrachov -
 • Resident Harrachov -

 
 
 

Česky English Deutsch Russian Polski
Drobečková navigace

Home > Nabídky > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetových stránek www.residentharrachov.cz  je společnost Resort Harrachov s.r.o., se sídlem Harrachov 14, 512 46 Harrachov, (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tyto:

VŠEOBECNÉ Obchodní podmínky

 

1.     Všeobecná ustanovení

 • Provozovatel na svých internetových stránkách www.residentharrachov.cz umožňuje zákazníkovi získání voucheru na určité zboží či službu (dále jen „voucher“).
 • Zákazník objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné provozovatelem na internetové stránce www.residentharrachov.cz. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zákazníka a poskytovatele.

2.     Obsah vztahu mezi provozovatelem a zákazníkem

 • Obsahem vztahu je závazek provozovatele umožnit zákazníkovi získání voucheru na zboží či službu popsanou v nabídce a závazek zákazníka zaplatit za tento voucher sjednanou cenu na účet provozovatele za stanovených podmínek.

3.     Objednání voucheru

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odesláním objednávky provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou.

4.     Dodání voucheru

 • Za doručení voucheru zákazníkovi se považuje doručení emailu s uvedením čísla voucheru. Voucher bude také možno obdržet zasláním na adresu zákazníka, kterou za tím účelem sdělí provozovateli – v takovém případě však zákazník hradí náklady na doručení voucheru.

5.     Podmínky použití voucheru

 • Podmínky užití voucheru (zejména doba jeho platnosti) jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce zboží či služby na www.residentharrachov.cz a zákazník se zavazuje k jejich dodržení.
 • Po uplynutí doby platnosti voucheru ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek provozovatele uplynutím doby platnosti voucheru zaniká.
 • Voucher je přenosný. V rámci jedné objednávky může zákazník objednat pouze jeden voucher, pokud provozovatel nestanoví jinak. Voucher je možné použít jednou.
 • Voucher je možné uplatnit na stránkách provozovatele www.residentharrachov.cz zadáním rezervace s uvedením čísla voucheru/promo kódu.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení voucheru.

6.     Cena a placení

 • Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách www.residentharrachov.cz včetně uvedení slevy, která je poskytována.
 • Během nákupního procesu může být, na základě zvoleného způsobu dodání, cena služby navýšena o poštovné a balné, které je vždy uvedeno v nabídce služby.
 • způsoby platby
  • Převodem na účet – zákazník se zavazuje zaplatit stanovenou cenu převodem nejpozději následující pracovní den po obdržení informačního mailu
  • Voucher bude zákazníkovi zaslán až po připsání platby na účet a až od toho dne je možné jej uplatnit.

           Povinnosti provozovatele a zákazníka

 • Provozovatel odpovídá zákazníkovi dle příslušných právních předpisů a podmínek za kvalitu, množství apod. týkající se poskytovaných služeb a zboží. Provozovatel zároveň odpovídá za informace, tj. zejména jejich pravdivost a úplnost, týkající se zboží a služeb a jejich poskytnutí, uvedené v nabídce na internetových stránkách. Provozovatel zároveň garantuje, že po sjednanou dobu platnosti voucheru bude sjednanou službu poskytovat.
 • Veškeré nároky z vad zboží a služeb (jeho kvality, množství, rozsahu apod.), popř. jejich neposkytnutí, má zákazník vůči provozovateli dle jeho reklamačních podmínek.
 • Zákazník je povinen u zboží a služeb, kde je to obvyklé (zejména u poskytovaných služeb –wellness, restaurace, zápůjčky apod.) po zakoupení voucheru objednat dodání/využití zboží nebo služby s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno jej poskytnout ve stanovené době. Provozovatel nezaručuje, že předmětné zboží nebo služba, resp. přesná doba jeho využití, bude volná pro zájemce kdykoli po celou sjednanou dobu, jelikož konkrétní doby mohou být již zamluveny/obsazeny jinými zájemci. Provozovatel však garantuje, že má dostatečnou kapacitu, aby za obvyklých podmínek byl schopen službu nebo zboží poskytnout/dodat v nabízeném (popř. neomezeném) množství v určené době platnosti voucheru.
 • Provozovatel neodpovídá za zneužití údajů o konkrétní osobě a jejích platebních prostředků třetí osobou. Provozovatel nemá možnost ani právo zkoumat, zda údaje poskytované prostřednictvím internetových stránek jsou poskytovány oprávněnou osobou a zda příslušný platební prostředek ovládá oprávněná osoba.

8.     Odstoupení od smlouvy

 • V případě, že provozovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě zákazníka, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky.
 • Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou (splněno i prostřednictvím elektronické pošty).

9.     Ochrana osobních údajů

 • Provozovatel si vyhrazuje právo požádat zákazníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu). V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít Provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.
 • Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách provozovatele, byly zpracovány provozovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.
 • Zpracováním výše uvedených osobních údajů může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zákazník může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na internetových stránkách provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

 

10. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce www.residentharrachov.czv den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.
 • Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2012